CAREER

ตำแหน่ง : หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง สมัครงานออนไลน์
- ชาย อายุ 25-35 ปี
- จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, AutoCad และอื่นๆ
- ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหรรม อย่างน้อย 2 ปี จะถูกพิจาณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง : พนักงานวางแผนการผลิต 2 ตำแหน่ง สมัครงานออนไลน์
 เพศหญิง
อายุ 25 - 40 ปี
การศึกษา: ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
ถ้ามีประสบการณ์ในสายวางแผนจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ