NEWS & EVENT

การรับรองมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP ของบริษัท

ขณะนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากสินค้าของทางบริษัทฯ