CAREER

ตำแหน่ง : Sale Account Executive 2 อัตรา ตำแหน่ง สมัครงานออนไลน์
 คุณสมบัติ
1. ช-ญ อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี 
3. ถ้่ามีประสบการณ์งานขายทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 อัตรา ตำแหน่ง สมัครงานออนไลน์
 คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือเทียบเท่า
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office/ Autocad และอื่นๆ